Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

मिति २०७७ साउन २२ गतेसम्म राहदानी फारम(Passport Form) बुझाउनु भएका सेवाग्राही महानुभावहरूको राहदानी प्राप्त भएको हुँदा यस कार्यालयको कोठा नं. १३(तेह्र) मा स्वयं व्यक्ति एक जना मात्र बैंक भौचर साथमा लिई सम्पर्क राख्न आउनु हुन अनुरोध छ । (२०७७।०६।०१)