Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

कोभिड-१९ जिल्ला तथ्याङ्क


मिति कोभिड-१९ जिल्ला तथ्याङ्क विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-09-26 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७७/०९/२५ गते दिउँसो ३ बजेसम्म
8 दिन अगाडी
2077-09-05 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७७/०९/०५ गते दिउँसो ३ बजेसम्म
28 दिन अगाडी

(1 more files)
2077-08-04 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७७/०८/०४ गते दिउँसो ३ बजेसम्म
1 महिना अगाडी

(1 more files)
2077-07-23 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७७/०७/२३ गते दिउँसो ३ बजेसम्म
2 महिना अगाडी
2077-07-19 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७७/०७/१८ गते दिउँसो ३ बजेसम्म
2 महिना अगाडी