Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

कोभिड-१९ जिल्ला तथ्याङ्क


मिति कोभिड-१९ जिल्ला तथ्याङ्क विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-01-28 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७८/०१/ २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म
2 महिना अगाडी
2078-01-06 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७८/०१/ ०५गते दिउँसो ३ बजेसम्म
3 महिना अगाडी
2077-10-23 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७७/१०/ २२ गते दिउँसो ३ बजेसम्म
5 महिना अगाडी
2077-10-11 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७७/१०/१० गते दिउँसो ३ बजेसम्म
6 महिना अगाडी
2077-09-26 कोभिड-१९ सम्बन्धी भक्तपुर जिल्लाको एकीकृत तथ्याङ्क मिति २०७७/०९/२५ गते दिउँसो ३ बजेसम्म
6 महिना अगाडी