Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका-३‚ दरवार स्क्वायर
फोन नं.   +९७७-०१-६६१४४३७ (प्र.जि.अ.)
             +९७७-०१-६६१५५९५ (स.प्र.जि.अ.)
             +९७७-०१-६६१४६०७ (फ्याक्स)

मोवाईल न‌ंः ९७७-९८५१२१७७७७ (प्र.जि.अ. मोवाईल नं)
Email address: daobhaktapur@gmail.com

Website: daobhaktapur.moha.gov.np

Facebook: https://www.facebook.com/daobhaktapur

Twitter: https://twitter.com/daobhaktapur