Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नागरिकताको विवरण संशोधन गरी प्रतिलिपि लिन

कागजातहरु

सि.नं १ को अतिरिक्त थप कागजात

  1. सच्चाउनुपर्ने व्यहोरा खुलेको निवेदन
  2. विवरण पुष्टि गर्ने/ तथ्य प्रमाणित गर्ने सार्थक आधारहरु
  3. उमेरको हकमाः– शैक्षिक प्रमाणपत्र,नोकरीको अभिलेख वा पेन्सनपट्टा.
  4. वतनको हकमाः– बसाइसराई वा स्थानीय तहको प्रमाणित कागज ।
  5. नामथरको Spelling को हकमाः– शैक्षिक प्रमाणपत्र, बाबु, आमा वा तीन पुस्ताभित्रको व्यक्तिको सनाखत, शैक्षिक संस्थाको फोटो सहितको प्रमाणित पत्र ।
  6. हिनतावोधको कारणले थर संशोधन गर्नुपर्ने भए स्थानीय तहबाट सो को सिफारिश ।


सुल्क

निवेदनमा रु.१३/-को टिकटप्रक्रियाहरु

कोठा नं. ७ बाट कार्य सम्पन्न हुने ।

साथै सि.नं. १४ को ||कागजातहरू|| महलको  महत्वपूर्ण जानकारीमा उल्लेख गरिएको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्नेछ ।लाग्ने समय

प्रमाण पूरा भएकै दिन