Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

अन्य जानकारी

राहदानी सम्बन्धी

क) नयाँ साधारण राहदानी प्रदान गर्ने कार्य

राहदानी फाँट

क) तोकिएको ढाँचाको विवरण भरि रितपुर्वक  २ प्रति फोटो सहितको निवेदन

ख) नागरिकतको प्रतिलिपि र नागरिकताको अभिलेख रुजु गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि

ग) नाबालकको राहदानी लिनुपर्दा नाबालक परिचय पत्रको छायाकपी र रितपुर्वक २ प्रति फोटो सहितको निवेदन

घ) पुरानो राहदानी हराएको भए राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना र प्रहरी प्रतिवेदन

ङ) विवाह भै आएका महिलाहरुको हकमा भने पतिको नागरिकताको प्रतिलिपि, विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र नागरिकता अन्य जिल्लाबाट भए सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख भिडेको पत्र ।

च) कर्मचारी परिवारको हकमा माथि उल्लेखि गरिए बाहेक कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र

छ) च्यातीएको वा भिजे राहदानीको सम्बन्धमा सो च्यातिएको वा भिजेको सक्कल राहदानी समेत पेश गरी कारण सहितको दिनुदिनु पर्ने र राजष्व पनि डबल लाग्नेछ ।

 

रु.५०००/-राजश्व दस्तुर

प्रमाण पुराएर फाराम बुझाएको (३०-३५) दिन सम्ममा

कोठा नं.१५

प्र.अ.

ख) बसाई सराई गरी आएकाहरुलाई राहदानी प्रदान गर्ने कार्य

राहदानी फाँट

क) तोकिएको ढाँचाको विवरण भरि रितपुर्वक  २ प्रति फोटो सहितको निवेदन

ख) नागरिकतको प्रतिलिपि र नागरिकताको अभिलेख रुजु गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि

ग) बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

घ) जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपि

ङ) नगरपालिका क्षेत्रमा घर भए घरुको नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

च) घरको बिद्युत वा पानी महसुल बुझाएको ररिदको प्रतिलिपि

छ) नागरिकता जारी भएको जिल्लाबाट नागरिकता अभिलेख भिडेको पत्रको प्रतिलिपि

रु.५०००/-राजश्व दस्तुर

प्रमाण पुराएर फाराम बुझाएको (३०-३५) दिन सम्ममा

कोठा नं.१५

प्र.अ.

 

ग) राहदानीमा भएको विवरण संशोधन गर्ने कार्य

राहदानी फाँट

क) MRP मा संशोधन नहुने भएकोले संशोधन गर्नुपरे नयाँ राहदानी बनाउने प्रकृया बमोजिम फेरी निवेदन पेश गर्ने ।

रु.५०००/-राजश्व दस्तुर

प्रमाण पुराएर फाराम बुझाएको (३०-३५) दिन सम्ममा

कोठा नं.१५

प्र.अ.

  घ) द्रुत सेवा मार्फत राहदानी लिन राहदानी फाँट

क) तोकिएको ढाँचाको विवरण भरि रितपुर्वक  २ प्रति फोटो सहितको निवेदन

ख) नागरिकतको प्रतिलिपि र नागरिकताको अभिलेख रुजु गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि

ग) नाबालकको राहदानी लिनुपर्दा नाबालक परिचय पत्रको छायाकपी र रितपुर्वक २ प्रति फोटो सहितको निवेदन

घ) पुरानो राहदानी हराएको भए राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना र प्रहरी प्रतिवेदन

ङ) यस कार्यालयको सिफारिस प्राप्त भएपछि राहदानी विभागमा बुझाउने

रु.१०,०००/-राजश्व दस्तुर राहदानी विभागमा बुझाउने निवेदन बुझाउने वित्तिकै कोठा नं.१५ प्र‍.अ.
               

विवाह दर्ता सम्बन्धी

क) नेपाली केटा र नेपाली केटीको विवाह सम्बन्धी कार्य

(कोट म्यारिज )

प्रशासन फाँट

क) प्रचलित कानून अनुसार विवाह गर्न उमेर पुगेका बरबधुले तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम पेश गर्नुपर्ने ।

ख) अविवाहित प्रमाणित नेपाल सरकारको राजपत्राकिंत अधिकृतको सिफारिस वा गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस ।

ग) नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

घ) अन्य जिल्लामा बसोबास गर्नेको हकमा हाल आवेदन पेश गरेको जिल्लामा १५ दिन देखि बसोबास गर्दै आएको प्रमाण ।

ङ) वरबधुको ७/७ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

च) आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने ।

 

(यस कार्यालयमा वरबधु आइ सम्पूर्ण आवश्यक कागजात पेश गरी निवेदन पेश गरेको दिनले सोह्य दिनको दिन प्रमाण पत्र पाइने । )

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

 

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने र निवेदन पेश भएको मितिले सोह्य दिनमा प्रमाण पत्र जारी गरिने

कोठा नं.१५

प्र.अ.,

स.प्र.जि.अ. र प्र.जि.अ.

 

ख) नेपाली र विदेशी वा विदेशी/विदेशी बिचको विवाह सम्बन्धी कार्य

(कोट म्यारिज )

प्रशासन फाँट

क) प्रचलित कानुन अनुसार विवाह गर्न उमेर पुगेका बरबधुले तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम पेश गर्नेपर्ने ।

ख) नेपालीको हकमा अविवाहित प्रमाण पत्र र नागरिकताको छायाकपी

ग) विदेशीको हकमा म्याद नसकिएको राहदानी तथा नेपाली भिसाको प्रतिलिपि

घ) सम्बन्धित राजदूतावास वा देशको No Objection  Letter

ङ) वरबधुको ७/७ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

च) आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने ।

 

 

 

 

 

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

 

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने र निवेदन पेश भएको मितिले सोह्य दिनमा प्रमाण पत्र जारी गरिने

कोठा नं.१५

प्र.अ.,

स.प्र.जि.अ. र प्र.जि.अ.

 

 

 

 

ग) अन्य विवाह दर्ता सम्बन्धी कार्य

(पोस्ट म्यारीज)

 

 

 

प्रशासन फाँट

 

 

 

क) प्रचलित कानून अनुसार विवाह गर्न उमेर पुगेका बरबधुले तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम पेश गर्नुपर्ने ।

ख)  नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

ग) स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

घ) वरबधुको ८/८ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

ङ्) जम्मा तिनजनाको साक्षीको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

 

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

 

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने र निवेदन पेश भएको मितिले सोह्र दिनमा प्रमाण पत्र जारी गरिने

कोठा नं.१५

प्र.अ.,

स.प्र.जि.अ. र प्र.जि.अ.

               

 कर्मचारी विवरण

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-03-17 13:59:13

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

Powered By: ProActive Developers