Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र /स्वीकृत विधानको प्रतिलिपी

कागजातहरु

  1. निवेदन र कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपि ।
  2. संस्था दर्ता प्रमाण पत्र ।


सुल्क

रु. १० को टिकट

प्र.प.को प्रतिलिपी रु. ५०।–  विधान प्रतिलिपी-प्रति पानाको रु. ३।- को टिकटप्रक्रियाहरु

प्रशासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । लाग्ने समय

प्रमाण पूरा भएकै दिन