Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने

लाग्ने समय

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

 दैनिक रु १,०००।–

अर्ध साप्ताहिक रु ७००।

साप्ताहिक रु.   ५००।–

पाक्षिक रु.      ३००।–

मासिक र अन्य  २००।–

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 1. अनुसूची–४ अनुसारको दरखास्त सहित प्रकाशकको नागरिकता र २ प्रति फोटो ।
 2. सम्पादकको नियुक्ति पत्र र संपादकको मन्जुरीनामा, संपादकको शैक्षिक योग्यता तथा नागरिकताको छायाप्रति ।( शैक्षिक योग्यताको हकमा एस.एल.सी.देखि स्नातक तह सम्मको मार्कसिट, चारित्रिक प्र.प र प्रोभिजनल सर्टीफिकेटका प्रतिलिपि । स्नातक योग्यता नभएको हकमा एस.एल.सी उत्तिर्ण गरि पत्रकारितामा १० वर्ष कार्य गरेको सूचना विभागको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि |
 3. छापाखानाको प्रमाणपत्र, प्यान दर्ता, स्वीकृति पत्र र मन्जुरीनामा ।
 4. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको दर्ता प्रमाण पत्र, स्वीकृत विधान, संस्थाको निर्णय,संचालकहरुको नागरिकता प्र.प. पत्र छायाप्रति र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन । 
 5. छापाखानाले कर तिरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
 6. मूल्य अभिवृद्धि कर वा आयकर सम्बन्धी प्रमाण पत्र र संस्था नविकरण गरेको प्रमाणको प्रतिलिपि,
 7. छापखानाका उपकरण खरिद गरेको वा नामसारी भै आएको भए सो प्रमाणको प्रतिलिपि, आयात गरेको भए प्रज्ञापन पत्र ।

प्रशासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

2

हातहतियार इजाजत सम्बन्धी कार्य

लाग्ने समय

निवेदन परेकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

सुल्क

इजाजत

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम राजश्व

नामसारी, नविकरण

रु. १० को टिकट,  

नामसारी दस्तुर रु.१०००।–जिल्ला भित्रको नबिकरण दस्तुर रु.१५०।–

नेपालभरको लागि दस्तुर रु.३००।– (विलम्ब शुल्क नियमानुसार)

इजाजतको प्रतिलिपि

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट  र

रु .५०/- राजश्व

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हातहतियार इजाजत

 1. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 2. स्वास्थ्य स्थिति र चालचलन गतिविधिको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको सिफारिस।

नामसारी, नविकरण र स्वामित्व हस्तान्तरण

 1. निवेदन (नमूना बमोजिमको) र हातहतियार इजाजत पत्र (हतियार समेत) ।
 2. नामसारीको हकमा मृत्युदर्ता, नाता प्रमाणित, स्थानीय निकायको सिफारिस।
 3. स्वास्थ्य स्थिति र चालचलन गतिविधिको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको सिफारिस।
 4. नागरिकता प्रमाण पत्रको नक्कल तथा इजाजत पत्र र दइपक्ष बीचको कागजात र बेच्ने व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित भै सनाखत गर्नुपर्ने

हातहतियार इजाजतको प्रतिलिपि सम्बन्धी कार्य

 1. सम्बन्धित व्यक्तिको इजाजत नम्बर सहितको निवेदन
 2. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 3. अन्य कागजात वुझ्न सकिने ।

शासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने ।

3

विस्फोटक पदार्थको सिफारिश

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेपछि

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट तथा हातहतियार खरखजना नियमावली बमोजिमका दस्तुर

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विस्फोटक पदार्थको सिफारिश

 1. निवेदन  ।
 2. स‌ंस्था वा प्रतिष्ठानको आधिकारिकता ।
 3. अन्य विषय नियमावली बमोजिम

शासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने ।

4

शान्ति सुरक्षा र ठाडो निवेदन सम्बन्धी कार्य

लाग्ने समय

निवेदन परेकै दिन

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शान्ति सुरक्षाको निवेदन सम्बन्धी कार्य

 1. यथार्थ विवरण सहितको निवेदन र नागरिकताको छायाप्रति ।

गुनासो वा ठाडो उजुरी

 1. सम्पूर्ण विवरण खुलेको निवेदन र निवेदनलाई पुष्टी गर्ने प्रमाण कागजहरु
 2. उजुरीको प्रकृति हेरी सम्बन्धित निकायमा पठाइने वा कार्यालयमा दुवैपक्ष झिकाई छलफल गराइने ।

शासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने ।

5

परिवारिक पेन्सन, सपथ पत्र र रहल पहल सम्वन्धी सिफारिश

लाग्ने समय

निवेदन परेकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 1. सम्वन्धित व्यक्तिको निवेदन ।
 2. नागरिकता प्र.प. प. र पेन्सन पटृाको प्रतिलिपी ।
 3. गा.पा./न.पा.को सिफारिश र नाता प्रमाणितको प्रतिलिपी तथा पारिवारीक विवरण
 4. आवश्यकतानुसार वसाई सराई, जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता आदि ।
 5. अन्य कागजात वुझ्न सकिने ।

शासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने ।

6

नाम,थर संशोधन नाम,जात, उमेर आदि संशोधन र प्रमाणित

लाग्ने समय

निवेदन परेकै दिन

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 1. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि/उमेर नपुगेको भए जन्मदर्ता,  शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, सम्वन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिश, विद्यालयको सिफारिस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिस ।
 2. एस.एल.सी.को रिजल्ट आएको ६ महिना भित्र मात्र सर्टिफिकेटमा नै संशोधन गर्न निर्णय पर्चा खडा गरी (२ प्रति फोटी सहित) सिफारिश हुन्छ अन्यथा दुइटा अलग अलग व्यक्ति नभइ एकै हो भन्‍ने व्यहोराको सिफारिस मात्र पाइने ।

शासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने ।

7

अन्य व्यहोरा प्रमाणित

लाग्ने समय

निवेदन परेकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 1. व्यहोरा खुलेको निवेदन र सम्वन्धित प्रमाण कागजात ।
 2. गा.पा./न.पा.को सिफारिस ।
 3. प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक स्थानीय निकाय र प्रहरी समेतको मुचुल्का   ।

प्रशासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

8

यात्रा अनुमतिपत्र (विदेशि वावु नेपाली आमा)

लाग्ने समय

प्रमाण पूरा भएकै दिन

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 1. निवेदन
 2. बाबु खुलेको प्रमाण, आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी प्रतिलिपि।

प्रशासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

9

CCTV/Camera जडान जानकारी

लाग्ने समय

प्रमाण पूरा भएकै दिन

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 1. CC TV/Camera जडान गरेको १५ दिन भित्र अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पठाउने  ।

प्रशासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

10

RPA/Drone उडान अनुमति लिने सम्वन्धमा

लाग्ने समय

निवेदन परेकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

सुल्क

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 1. तोकिएको ढाँचामा चेकलिष्ट सहितको निवेदन ।
 2. उडान गर्ने स्थानको स्थानीय तहको सिफारिश ।
 3. दुई केजी भन्दा कम तौल भएको हुनु पर्ने ।
 4. नेपालमा खरिद गरेको उडान उपकरणको हकमा कर विजक र विदेशबाट खरिद गरी ल्याएको उपकरणको हकमा भन्सार विजक ।
 5. उडान इजाजत पत्रको अवधि इजाजत पत्र जारी भएको मितिबाट बढीमा ३ महिनाको हुनेछ। 
 6. नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा उपकरण दर्ता गरेको प्रमाण पत्र र प्राधिकरणको उडान सहमति पत्र ।
 7.  उडानको स्पष्ट उद्देश्य र उडान गर्न चाहेको क्षेत्र तथा स्थान सम्वन्धी विवरण (Flight Details, Google/Flight Location Map), उडान शुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने अवधि खुलेको हुनु पर्नेछ ।
 8. विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको हकमा स्थानीय व्यक्ति वा एजेन्सीलाई दिइएको अधिकार पत्र(Authorization Letter
 9. RPA  उडान गर्ने व्यक्तिको बायोडाटा, नागरिकता वा राहदानी र विदेशी व्यक्तिको हकम Valid Visa
 10. शर्त पालना सम्वन्धी उडानकर्ताको प्रतिवद्धता ।

प्रशासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

11

शरणार्थी परिचय पत्र सम्बन्धी

लाग्ने समय

निवेदन पेश गरेकै दिन

सुल्क

परिचय पत्र नविकरण निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र नियमानुसारको दस्तुर

प्रतिलिपि

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र रु.१००/-

राजश्व दस्तुर

यात्रा अनुमति

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यज्ञराज जोशी, नारायण लघु
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शरणार्थी परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धी कार्य

 1. शरणार्थी परिचय पत्र नविकरणको लागि दरखास्त
 2. म्याद नाघी आउनेका लागि भरपर्दो र मनासिब माफिकको कारण सहित सम्बन्धित क्याम्पको सिफारिस ।
 3. एक जिल्लाबाट जारी भएको परिचय पत्र अर्को जिल्लामा नविकरण गर्नु परेमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र ।

शरणार्थी परिचय पत्र हराई सो को प्रतिलिपि लिनुपर्दा

 1. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन र परिचयपत्रको छाँयाप्रति ।
 2. राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा हराएको सूचना प्रकाशित गरी सो को सक्कल प्रमाण र हराएको दरखास्त परेको एरियाको प्रहरी कार्यालयको पत्र
 3. शरणार्थी शिविरबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको पत्र र सम्बन्धित व्यक्तिको २ प्रति फोटो ।

शरणार्थीलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी कार्य

 1. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन र शरणार्थी परिचय पत्रको प्रतिलिपि
 2. भ्रमणमा जाने मुलुकबाट नातेदारले बोलाएको आमन्त्रण पत्र
 3. आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको परिचय  खुल्ने प्रमाण पत्र र निजको आर्थिक स्थिति खुल्ने प्रमाण
 4. नाबालक वा ३५ वर्ष उमेर नपुगेको महिलाको हकमा संरक्षकले दिएको मन्जुरीनामा
 5. सम्बन्धित शिविरको सिफारिस पत्र सक्कलै
 6. आमन्त्रण गर्ने व्यक्ति र निवेदकको सम्बन्ध खुल्ने कागज पत्र
 7. अध्ययनार्थ विदेश जान सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति पत्र संलग्न गरी विषय र अवधि खुलेको कागज
 8. औषधिउपचारको लागि चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र
 9. आमन्त्रणकर्ताले व्यहोर्ने खर्चको विवरण (बस्ने,खाने,आउने ,जाने,औषधिउपचार,लगाउने मध्ये सबै वा केही )
 10. आफ्नै खर्चमा जाने भए आफ्नो हैसियत र जानुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाउने
 11. Notary Public बाट प्रमाणित भै आउनु पर्ने वा सम्बन्धित दूतावासले कागजातहरुको प्रमाणिकता पुष्टि गरेको कागज पत्र ।

प्रशासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

12

मुद्दा शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र (मुद्दा सम्बन्धी)

लाग्ने समय

सोही दिन दर्ता हुने

सुल्क

मिसिल नक्कल माग गर्दा प्रतिपाना रु. ५ का दरले टिकट लाग्ने ।

जिम्मेवार कर्मचारी कुबेर प्रसाद दाहाल, सावित्रि कुमारी राउत (बस्न्यात)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत उजुरी दर्ता हुने । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान पछि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अभियोग प्राप्त भएपछि मुद्दा दायर हुने

 1. अभद्र व्यवहार गरेको सम्वन्धी मुद्दा
 2. जुवा सम्बन्धी मुद्दा
 3. सवारी ज्यान क्षतिपूर्ती सम्बन्धी मुद्दा

मुद्दा फाँट

कोठा नं.१६

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

13

मुद्दाको मिसिल नक्कल माग गर्ने

लाग्ने समय

सोही दिन 

सुल्क

निवेदनमा टिकट रु १०, नक्कलको प्रतिपाना रु. ५ का दरले टिकट लाग्ने ।

जिम्मेवार कर्मचारी कुबेर प्रसाद दाहाल, सावित्रि कुमारी राउत (बस्न्यात)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्ने ।

मुद्दा फाँट

कोठा नं.१६

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

14

मुद्दा सम्बन्धी प्रकृयागत कामहरु

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी लुमा श्रेष्ठ, कुबेर प्रसाद दाहाल, सावित्रि कुमारी राउत (बस्न्यात)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मुद्दा सम्बन्धी प्रकृयागत कामहरु

 

मुद्दा दर्तापछि कानून बमोजिम मुद्दामा आवश्यक संलग्न रहनु पर्ने कागजात प्रमाणहरु कानून बमोजिम हुने ।

वयान

 

मुद्दा दर्ता भएकै दिन शुरु हुने

आदेश

 

सोही दिन

थुनछेक

 

वयान सकिएको दिन

साक्षी बुझ्ने

 

प्रतिवादी चुक्ता भएको १ महिनाभित्र

कागज गराउने

 

आवश्यकता अनुसार

फैसला

 

प्रमाण पुगेको खण्डमा १ बर्षभित्र

मुद्दा दर्ता

 

पेश भएकै दिन

कैफियत प्रतिवेदन

 

३ दिन भित्र

म्याद थप

 

आवश्यकता कागजात तथा मानिससहित पेश भएकै दिन

म्याद जारी गर्ने

 

प्रक्रिया पुगेपछि  

धरौटी फिर्ता/तारेख तोक्ने

धरौटी फिर्ता माग निवेदन

फैसला अन्तिम भएपछि निवेदन परेको ३ दिन भित्र

मुद्दा फाँट

कोठा नं.१६

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने । 

15

आर्थिक प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी विष्णु राज दाहाल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सिन

सेवा सुविधाहरुको विवरण

कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरु

लाग्ने शुल्क

लाग्ने समय

फाँट, कोठा नं. र जिम्मेवार कर्मचारी

गुनासो सुन्‍ने अधिकारी

कैफियत

क्षतिपुर्ति रकम वितरण  

 (परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विदेशवाट प्राप्त हुने रकम  मृतकका हकदारलाई)- 

 1. हकदारको निवेदन  साथै मृतक र हकदारको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छांयाप्रति र नाता प्रमाणितको कागज
 2. मृतकको राहदानीको छांयाप्रति र मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको छायांप्रति
 3. सम्वन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिश

निवेदनमा रु. १०।– को टिकट

नियमानुसार

प्रशासन फाँट १५ नं

लेखा फाँट कोठा नं. ४

ना.सु./लेखापाल

प्र.जि.अ.

 

विपद् प्रकोप व्यवस्थापन विपद प्रभावितलाई राहत

 

 1. विवरण  खुलेको सम्वन्धित पिडीत व्यक्तिको निवेदन
 2. संवन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिश
 3. प्रहरी कार्यालयवाट भएको सक्कल मुचुल्का पत्र 
 4. पहिचान खुल्ने प्रमाण पत्रको छाँयाप्रति
 5. मृतकको हकमा मृत्यूदर्ताको प्रमाणपत्र, नजिकको हकदारसंगको नाता प्रमाणित ।

निवेदनमा रु. १०।– को टिकट

नियमानुसार

प्रशासन फाँट १५ नं

लेखा फाँट कोठा नं. ४

ना.सु./लेखापाल

प्र.जि.अ.

 

राजस्व लिने 

(हात हतियार नविकरण, नामसारी, संस्था दर्ता, नविकरण,  लाइसेन्स, जरिवाना, परीक्षा, दण्डसजाय आदि)

 1. राजश्व एकिन गर्न प्रमाण पत्र, लाइसेन्स, फाराम, कर चुक्ता गरेको प्रमाण परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने

निवेदनमा रु. १०।– को टिकट

नियमानुसार

प्रशासन फाँट १५ नं

लेखा फाँट कोठा नं. ४

ना.सु./लेखापाल

प्र.जि.अ.

 

तेश्रो पक्ष विमा

 1. हकदारको निवेदन, मृतक एवं हकदारको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छांयाप्रति र मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको छायांप्रति
 2. हकदार र मृतक संगको नाता प्रमाणितको कागज
 3. सम्वन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिश

निवेदनमा रु. १०।– को टिकट

नियमानुसार

प्रशासन फाँट १५ नं

लेखा फाँट कोठा नं. ४

ना.सु./लेखापाल

प्र.जि.अ.

 

जग्गा अधिग्रहणमा परेकोमा दिइने मुअव्जा

 1. निवेदन, नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाणपत्रको छायाप्रती
 2. मुआव्जा दिने भनि गरेको निर्णय

निवेदनमा रु. १०।– को टिकट

नियमानुसार

प्रशासन फाँट १५ नं

लेखा फाँट कोठा नं. ४

ना.सु./लेखापाल

प्र.जि.अ.

 

धरौटी फिर्ता सम्वन्धी

 

 1. निवेदन र नागरिकताको छायाप्रति
 2. धरौटी जम्मा गर्दाको सक्कल नगदी रसिद
 3. कार्यालयको मुद्दा शाखाले गरेको सिफारिस

निवेदनमा रु. १०।– को टिकट

नियमानुसार

प्रशासन फाँट १५ नं

लेखा फाँट कोठा नं. ४

ना.सु./लेखापाल

प्र.जि.अ.

 

पिडित राहतकोषबाट भुक्तानी

 

 1. अदालतको आदेश
 2. पिडित/संरक्षकको निवेदन र नागरिकताको प्रतिलिपि
 3. आवश्यकता अनुसार थप बुझ्न सकिने ।

निवेदनमा रु. १०।– को टिकट

नियमानुसार

प्रशासन फाँट १५ नं

लेखा फाँट कोठा नं. ४

ना.सु./लेखापाल

प्र.जि.अ.