Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)


मिति प्राप्त राहदानीको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-11-04 मिति २०७६ माघ २० गतेसम्म फाराम बुझाएकाहरूको राहदानी प्राप्त भएकाे हुँदा राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
9 महिना अगाडी
2076-10-15 मिति २०७६ पौष २९ गतेसम्म राहदानी फाराम बुझाउने निवेदकहरूको राहदानी तयार भै आईसकेको हुँदा सक्कल बैंक भौचरसहित सम्बन्धीत निवेदक स्वयं यस कार्यालयको कोठा नं. १३ मा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।।
10 महिना अगाडी
2076-10-07 मिति २०७६ पौष २१ गतेसम्म फाराम बुझाएकाहरूको राहदानी प्राप्त भएकाे हुँदा राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
10 महिना अगाडी
2076-09-13 मिति २०७६ पौष ०३ गतेसम्म फाराम बुझाउनुभएकोहरूको राहदानी प्राप्त भएको हुँदा यस कार्यालयको राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
11 महिना अगाडी
2076-09-04 मिति २०७६ मंशिर १६ गतेसम्म फाराम बुझाएकाहरूको राहदानी प्राप्त भएकाे हुँदा राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
11 महिना अगाडी