Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कार्यालयका अधिकृत कर्मचारीहरू बीच आ.व. २०७७/७८ को लागि कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न । (२०७७।०४।२७)