Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर
फोन नं. +९७७-०१-६६१४४३७ (प्र.जि.अ.)
             +९७७-०१-६६१५५९५ (स.प्र.जि.अ.)
             +९७७-०१-६६१४८०१ (प्र.अ.)
             +९७७-०१-६६१०९०६ (प्रशासन)
             +९७७-०१-६६१४६०७ (फ्याक्स)
Email address: daobhaktapur@gmail.com