नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
भक्तपुर


मुद्दा फाँटबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी

क) शान्ति सुरक्षाको निवेदन सम्बन्धी कार्य

मुद्दा फाँट

सम्बन्धित व्यक्तिले स्पष्ट व्यहोरा खुलेको निवेदन

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

निवेदन परेकै दिन

कोठा नं.१८

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

ख) गुनासो वा ठाँडो उजुरी

मुद्दा फाँट

सम्बन्धित व्यक्तिले स्पष्ट व्यहोरा खुलेको निवेदन

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

निवेदन परेकै दिन

कोठा नं.१८

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय