नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
भक्तपुर


प्रशासन फाँटबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

नाबालक परिचय पत्र

नाबालक परिचय पत्र बनाउने कार्य (१६ वर्ष भन्दा कम)

प्रशासन फाँट

क) पासपोर्ट साइजको फोटो टाँस गरी बाबु वा आमाले स्थानीय  निकायका प्रमुखको सिफारिस सहितको निवेदन ।

ख) बाबु र आमाको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि,,बाबु र आमाको विवाह दर्ताको प्रतिलिपि, बच्चाको जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

ग) सनाखत गर्न आउने व्यक्ति सक्कल नागरिकता प्रमाण पत्र सहित आउनुपर्ने ।

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

प्रमाण पुरा भएकै दिन

कोठा नं.३ र ४

प्र.अ.

 

नाम,थर संशोधन

नाम,जात, उमेर आदि संशोधन गर्ने कार्य

प्रशासन फाँट

क) व्यहोरा खुलेको निवेदन ।

ख) नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि,विद्यालयको सिफारिस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिस ।

ग) स्थानीय निकाय र प्रहरीको सिफारिस ।

(एस.एल.सी.को रिजल्ट आएको ६ महिना भित्र मात्र सर्टिफिकेटमा नै संशोधन हुन्छ अन्यथा दुइटा अलग अलग व्यक्ति नभइ एकै हो भन्‍ने व्यहोराको सिफारिस मात्र पाइने ।  )

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

प्रमाण पुरा भएकै दिन

कोठा नं.१४

प्र.अ.

 

संघ संस्था सम्बन्धी

क) संघ संस्था दर्ता गर्ने कार्य

प्रशासन फाँट

क)तोकिएको ढाँचाको विवरण भरी कम्तिमा ७ जना सदस्य रहेको तदर्थ समितिका सदस्यदको हस्ताक्षर भएको निवेदन ।

ख) सफाँ संग A4  साइजको कागजमा एकापट्टी मात्र टाइप गरी प्रबन्ध समितिका सबै सदस्यको प्रत्येक पानामा तलमाथि हस्ताक्षर भएको संशोधित विधान ४ प्रति  ।

ग) समितिका सबैको ना.प्र.प्र.को प्रतिलिपी र जि.वि.स.को सिफारिस ।

घ) सदस्यहरुको प्रहरी प्रतिवेदन ।

ङ) संस्थाको कार्यालय रहने घरको धरधनी संग गरिएको करारपत्र ।

च) संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बसेको संस्थाका प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुको बैठकको माइन्यूट ।

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट र राजष्व रु.१०००/-

प्रमाण पुरा भएकै दिन

सबै सदस्यहरुको सनाखत गरी प्रहरी प्रतिवेदनको लागि प्रहरीमा पठाउने र प्रहरी रिपोर्ट आएपछि संस्था दर्ता गरिने ।  

 

 

कोठा नं.१४

प्र.अ.

 

ख) संघ संस्था नविकरण गर्ने कार्य

प्रशासन फाँट

क) संस्था नविकरण गरि पाउँ भन्‍ने विषयको संस्थाको आधिकारिक निवेदन पत्र ।

ख) सक्कल लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ,लेखा परिक्षकको प्यानमा दर्ता भएको प्रमाणको प्रतलिपी र नविकरण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

ग) आन्तरिक राजष्व कार्यालय,भक्तपुरबाट कर फछ्र्योट भएको प्रमाण पत्र

घ) जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

ङ) संस्थाका हालको कार्य समितिका सबै पदाधिकारीको नाम ,निर्वाचन भएको भए मिति खुलाउने ।

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट र

 

राजष्व आ.व.को असोज मसान्त सम्म रु.५००/-,कार्तिक देखि पौष सम्म रु.६००/- र माघ देखि आसाढ सम्म रु.७५०/-

प्रमाण पुरा भएकै दिन

  

कोठा नं.१४

प्र.अ.

 

ग) संस्थाको विधान संशोधन गर्ने कार्य

प्रशासन फाँट

क) संस्थाको विधानमा संशोधन गरि पाउँ भनि रितपूर्वकको निवेदन ।

ख) विधानमा संशोधन गर्न साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि

ग) स्वीकृत सक्कल विधानको प्रतिलिपि १ थान

घ) तीन महले विधानको ३ प्रति प्रतिलिपी (संशोधन प्रस्तावितको)

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

 

प्रमाण पुरा भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

  

कोठा नं.१४

प्र.अ.

 

घ) संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्ने स्वीकृति पाउँ भनि विषयको निवेदन ।

ख) संस्थाको कार्य समितिको निर्णय

ग) स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि १ थान

घ) जिल्ला विकास समितिको सिफारिस

निवेदनमा रु.१०/-को टिकट

 

प्रमाण पुरा भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

  

कोठा नं.१४

प्र.अ.

 
 

पत्रपत्रिका र छापखाना

क) पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने कार्य

प्रशासन फाँट

क) तोकिएको ढाँचाको निवेदन,

ख) सम्पादकको योग्यताको प्रमाण पत्र र काम गर्ने मन्जुरी पत्र,

ग) प्रकाशक/सम्पादकको नागरिकताको प्रतिलिपी,

घ) प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप,प्रबन्ध पत्र वा संस्थाको स्वीकृत विधान,प्रमाण पत्र नविकरण भएको प्रमाण,कर तिरेको प्रमाण,अडिट रिर्पोर्ट,संचालकहरुको बैठकको निर्णय समेतका कागजातहरुको प्रतिलिपीहरु,

ड) छापाखाना दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,

च) छापाखानाको प्रबन्ध पत्रको प्रतिलिपि,

छ) छापाखानालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्विकृति दिएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र

ज) छापाखानाले कर तिरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट ,दैनिक पत्रिका रु.१०००/-,अर्धसाप्ताहिक रु.७००/-,साष्ताहिक रु.५००/-,पाक्षिक रु.३००/-मासिक र अन्य पत्रपत्रिकाको लागि रु.२००/-

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

   

ख) छापाखाना संचालन गर्ने कार्य

प्रशासन फाँट

क) छापाखाना दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

ख) कुनै संस्था संचालक रहेको भए संस्थाको संचालकहरुको निर्णयको प्रतिलिपि,स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि र व्यक्तिको भए फोटो ५/५ प्रति,

ग) मूल्य अभिवृद्धि कर वा आयकर सम्बन्धी प्रमाण पत्र र संस्था नविकरण गरेको प्रमाणको प्रतिलिपि,

घ) छापाखाना संचालन गर्नेको नागरिकता र घर जग्गाको प्रतलिपि,घर जग्गा अन्य व्यक्तिको भए निजको मन्जुरीनामाको कागज,

ड) छापखानाका उपकरण खरिद गरेको वा नामसारी भै आएको भए सो प्रमाणको प्रतिलिपि,

च) छापाखाना रहने स्थानको नक्सा ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र नियमावली अनुसारको दस्तुर

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

शरणार्थी परिचय पत्र

क) शरणार्थी परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) शरणार्थी परिचय पत्र नविकरणको लागि दरखास्त

ख) म्याद नाघी आउनेका लागि भरपर्दो र मनासिब माफिकको कारण सहित सम्बन्धित क्याम्पसको सिफारिस ।

ग) एक जिल्लाबाट जारी भएको परिचय पत्र अर्को जिल्लामा नविकरण गर्नु परेमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र म्याद नाघेको परिचय पत्र नविकरण गर्नुपर्दा ३ वर्षसम्मको रु.१००/- र सो पछि रु.५००/- का दरले राजश्व दस्तुर

निवेदन पेश गरेकै दिन

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

   

ख) शरणार्थी परिचय पत्र हराई सो को प्रतिलिपि लिनुपर्दा

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा हराएको सूचना प्रकाशित गरी सो को सक्कल प्रमाण

ग) हराएको दरखास्त परेको एरियाको प्रहरी कार्यालयको पत्र

घ) शरणार्थी शिविरबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको पत्र

ङ) सम्बन्धित व्यक्तिको २ प्रति फोटो ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र रु.१००/-

राजश्व दस्तुर

निवेदन पेश गरेकै दिन ने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

   

ग) शरणार्थीलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) शरणार्थी परिचय पत्रको प्रतिलिपि

ग) भ्रमणमा जाने मुलुकबाट नातेदारले बोलाएको आमन्त्रण पत्र

घ) आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको परिचय  खुल्ने प्रमाण पत्र

ङ) आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको आर्थिक स्थिति खुल्ने प्रमाण

च) नाबालक वा ३५ वर्ष उमेर नपुगेको महिलाको हकमा संरक्षणले दिएको मन्जुरीनामा

छ) सम्बन्धित शिविरको सिफारिस पत्र सक्कलै

ज) आमन्त्रण गर्ने व्यक्ति र निवेदकको सम्बन्ध खुल्ने कागज पत्र

झ) अध्ययनार्थ विदेश जान सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति पत्र संलग्न गरी विषय र अवधि खुलेको कागज

ञ) औषधिउपचारको लागि चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र

ट) आमन्त्रणकर्ताले व्यहोर्ने खर्चको विवरण (बस्ने,खाने,आउने ,जाने ,औषधिउपचार,लगाउने मध्ये सबै वा केही )

ठ) आफ्नै खर्चमा जाने भए आफ्नो हैसियत र जानुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाउने

ड) Notaray Public बाट प्रमाणित भै आउनु पर्ने वा सम्बन्धित दूतावासले कागजातहरुको प्रमाणिकता पुष्टि गरेको कागज पत्र ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

निवेदन पेश गरेकै दिन ने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

हातहतियार सम्बन्धी

क) हातहतियार इजाजत सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) नागरकिता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

ग) निरोगिताको प्रमाण पत्र

घ) कार्यालयबाट चालचलन बुझ्नुपर्ने

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम राजश्व

निवेदन परेकै दिन ।

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

   

ख) हातहतियार नामसारी सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) नागरिकता प्रमाण पत्रको नक्कल तथा इजाजत पत्र र दइपक्ष बीचको कागजात र बेच्ने व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित भै सनाखत गर्नुपर्ने

ग) लिने व्यक्तिको निरोगिताको प्रमाण पत्र

घ) कार्यालयबाट चालचलन बुझ्नुपर्ने ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

निवेदन परेकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

   

ग) हातहतियार नविकरण सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) इजाजत पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि

ग) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

निवेदन परेकै दिन

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

   

घ) हातहतियार इजाजतको प्रतिलिपि सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको इजाजत नम्बर सहितको निवेदन

ख) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

ग) फोटो प्रमाणित सहित न.पा./गाविसको सिफारिस

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट  र रु .५०/- राजष्व

निवेदन परेकै दिन

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

पत्रपत्रिका र छापखाना

क) पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने कार्य

प्रशासन फाँट

क) तोकिएको ढाँचाको निवेदन,

ख) सम्पादकको योग्यताको प्रमाण पत्र र काम गर्ने मन्जुरी पत्र,

ग) प्रकाशक/सम्पादकको नागरिकताको प्रतिलिपी,

घ) प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप,प्रबन्ध पत्र वा संस्थाको स्वीकृत विधान,प्रमाण पत्र नविकरण भएको प्रमाण,कर तिरेको प्रमाण,अडिट रिर्पोर्ट,संचालकहरुको बैठकको निर्णय समेतका कागजातहरुको प्रतिलिपीहरु,

ड) छापाखाना दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,

च) छापाखानाको प्रबन्ध पत्रको प्रतिलिपि,

छ) छापाखानालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्विकृति दिएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र

ज) छापाखानाले कर तिरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट ,दैनिक पत्रिका रु.१०००/-,अर्धसाप्ताहिक रु.७००/-,साष्ताहिक रु.५००/-,पाक्षिक रु.३००/-मासिक र अन्य पत्रपत्रिकाको लागि रु.२००/-

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

ख) छापाखाना संचालन गर्ने कार्य

प्रशासन फाँट

क) छापाखाना दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

ख) कुनै संस्था संचालक रहेको भए संस्थाको संचालकहरुको निर्णयको प्रतिलिपि,स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि र व्यक्तिको भए फोटो ५/५ प्रति,

ग) मूल्य अभिवृद्धि कर वा आयकर सम्बन्धी प्रमाण पत्र र संस्था नविकरण गरेको प्रमाणको प्रतिलिपि,

घ) छापाखाना संचालन गर्नेको नागरिकता र घर जग्गाको प्रतलिपि,घर जग्गा अन्य व्यक्तिको भए निजको मन्जुरीनामाको कागज,

ड) छापखानाका उपकरण खरिद गरेको वा नामसारी भै आएको भए सो प्रमाणको प्रतिलिपि,

च) छापाखाना रहने स्थानको नक्सा ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र नियमावली अनुसारको दस्तुर

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

शरणार्थी परिचय पत्र

क) शरणार्थी परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) शरणार्थी परिचय पत्र नविकरणको लागि दरखास्त

ख) म्याद नाघी आउनेका लागि भरपर्दो र मनासिब माफिकको कारण सहित सम्बन्धित क्याम्पसको सिफारिस ।

ग) एक जिल्लाबाट जारी भएको परिचय पत्र अर्को जिल्लामा नविकरण गर्नु परेमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र म्याद नाघेको परिचय पत्र नविकरण गर्नुपर्दा ३ वर्षसम्मको रु.१००/- र सो पछि रु.५००/- का दरले राजश्व दस्तुर

निवेदन पेश गरेकै दिन

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

ख) शरणार्थी परिचय पत्र हराई सो को प्रतिलिपि लिनुपर्दा

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा हराएको सूचना प्रकाशित गरी सो को सक्कल प्रमाण

ग) हराएको दरखास्त परेको एरियाको प्रहरी कार्यालयको पत्र

घ) शरणार्थी शिविरबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको पत्र

ङ) सम्बन्धित व्यक्तिको २ प्रति फोटो ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र रु.१००/-

राजश्व दस्तुर

निवेदन पेश गरेकै दिन ने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

ग) शरणार्थीलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) शरणार्थी परिचय पत्रको प्रतिलिपि

ग) भ्रमणमा जाने मुलुकबाट नातेदारले बोलाएको आमन्त्रण पत्र

घ) आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको परिचय  खुल्ने प्रमाण पत्र

ङ) आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको आर्थिक स्थिति खुल्ने प्रमाण

च) नाबालक वा ३५ वर्ष उमेर नपुगेको महिलाको हकमा संरक्षणले दिएको मन्जुरीनामा

छ) सम्बन्धित शिविरको सिफारिस पत्र सक्कलै

ज) आमन्त्रण गर्ने व्यक्ति र निवेदकको सम्बन्ध खुल्ने कागज पत्र

झ) अध्ययनार्थ विदेश जान सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति पत्र संलग्न गरी विषय र अवधि खुलेको कागज

ञ) औषधिउपचारको लागि चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र

ट) आमन्त्रणकर्ताले व्यहोर्ने खर्चको विवरण (बस्ने,खाने,आउने ,जाने ,औषधिउपचार,लगाउने मध्ये सबै वा केही )

ठ) आफ्नै खर्चमा जाने भए आफ्नो हैसियत र जानुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाउने

ड) Notaray Public बाट प्रमाणित भै आउनु पर्ने वा सम्बन्धित दूतावासले कागजातहरुको प्रमाणिकता पुष्टि गरेको कागज पत्र ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

निवेदन पेश गरेकै दिन ने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

हातहतियार सम्बन्धी

क) हातहतियार इजाजत सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) नागरकिता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

ग) निरोगिताको प्रमाण पत्र

घ) कार्यालयबाट चालचलन बुझ्नुपर्ने

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम राजश्व

निवेदन परेकै दिन ।

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

ख) हातहतियार नामसारी सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) नागरिकता प्रमाण पत्रको नक्कल तथा इजाजत पत्र र दइपक्ष बीचको कागजात र बेच्ने व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित भै सनाखत गर्नुपर्ने

ग) लिने व्यक्तिको निरोगिताको प्रमाण पत्र

घ) कार्यालयबाट चालचलन बुझ्नुपर्ने ।

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

निवेदन परेकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

ग) हातहतियार नविकरण सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

ख) इजाजत पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि

ग) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट

निवेदन परेकै दिन

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

घ) हातहतियार इजाजतको प्रतिलिपि सम्बन्धी कार्य

प्रशासन फाँट

क) सम्बन्धित व्यक्तिको इजाजत नम्बर सहितको निवेदन

ख) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

ग) फोटो प्रमाणित सहित न.पा./गाविसको सिफारिस

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट  र रु .५०/- राजष्व

निवेदन परेकै दिन

कोठा नं.१४

प्र.जि.अ./

स.प्र.जि..अ/

प्र.अ.

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय