Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

ठेगाना : "सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

फोन नं : +९७७-०१-६६१४४३७ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी), +९७७-०१-६६१५५९५ (सहायक प्र.जि.अ.), +९७७-०१-६६१४८०१ (प्रशासकीय अधिकृत), +९७७-०१-६६१०९०६ (प्रशासन शाखा)

फ्याक्स : +९७७-०१-६६१४६०७

इमेल : daobhaktapur@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/hellomoha/

Twitter : https://twitter.com/NEOCOfficial